Fakta om Lions

Vad är LIONS? 


Lions är en av världens största hjälporganisation.

LIONS är en internationell sammanslutning av klubbar som bildades i Chicago

den 7 juni 1917 och finns idag i hela världen.

Lions finns i över 200 länder och består av 1,4 miljoner medlemmar.


Lions kom till Sverige 1948 då första klubben bildades

Sveriges Lions har drygt 9 000 medlemmar i 389 klubbar.


Genom aktiva insatser hjälper Lions människor som är i behov av stöd.

Detta sker bl a genom personligt stöd till ungdomar i form av ungdomsutbyte 

eller världsomfattande kampanjer för att exempelvis bekämpa ”onödig” blindhet.


Lions arbetar aktivt för att främja freden i världen - Men tar inte ställning i

politiska eller religiösa frågor.

Lions fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna. 


Lionsklubbar i Sverige samlar årligen in ca 50 milj kronor.

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.

All administration i alla led betalas av medlemarnas årsavgifter.


Lions syfte och upppgift

  • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

  • Att göra det möjligt för frivilliga att hjälpa till i samhället, tillgodose humanitära behov

         samt främja fred och internationell förståelse.

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att befrämja god samhällsanda.
  • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och

         ömsesidig förståelse

  • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
  • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänslawww.lions.se    Viktiga datum för Lions

  • Världslionsdagen den 8 oktober
  • Världsdiabetesdagen den 14 november
  • Lions Miljödag den 5 juni